Drepturile și obligațiile asiguraților

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASIGURAŢILOR

Asiguraţii au dreptul, de la data dobândirii calităţii de asigurat, la pachetul de servicii de  bază  în  caz de boală  sau  de  accident, din  prima zi de îmbolnăvire ori de la data accidentului şi până la vindecare.

DREPTURILE ASIGURAŢILOR

a) să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condiţiile legii şi ale contractului-cadru;

b) să  fie înscrişi  pe  lista  unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate  condiţiile  legale în vigoare, suportând cheltuielile de transport, dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate;

c) să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin  6  luni de la data înscrierii pe listele acestuia;

d) să  beneficieze  de  servicii  medicale,  medicamente,  materiale  sanitare  şi dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia;

e) să  efectueze  controale  profilactice, în  condiţiile  stabilite  prin  contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia;

f) să  beneficieze  de  servicii  de  asistenţă  medicală  preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor, în condiţiile contractului-cadru şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;

g) să  beneficieze  de  servicii  medicale  în  ambulatorii  şi  în spitale aflate în relaţie contractuală  cu  casele  de  asigurări  de sănătate, în condiţiile contractului-cadru şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;

h) să beneficieze  de  servicii  medicale de urgenţă în condiţiile contractului-cadru şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;

i) să  beneficieze  de  unele  servicii  de  asistentă  stomatologică  în  condiţiile contractului-cadru şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;

j) să  beneficieze  de  tratament  fizioterapeutic  şi  de  recuperare  în  condiţiile contractului-cadru şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;

k) să  beneficieze  de  dispozitive  medicale  în  condiţiile  contractului-cadru  şi  ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;

l) să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu în condiţiile contractului-cadru şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;

m) să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea ce priveste diagnosticul şi tratamentul;

n) să fie informaţi asupra riscurilor şi beneficiilor în cazul tratamentelor medicale;

o) să  beneficieze  de  concedii  şi  indemnizaţii  de  asigurări  sociale  de  sănătate în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.

OBLIGAŢIILE ASIGURAŢILOR

a) să se înscrie pe lista unui medic de familie;

b) să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;

c) să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru;

d) să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări de sănătate asupra modificărilor datelor de identitate sau modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi;

e) să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;

f) să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;

g) să achite coplata şi contribuţia personală în condiţiile stabilite prin contractul-cadru  şi normele metodologice de aplicare a acestuia;

h) să achite contribuţia datorată Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cota şi asupra veniturilor prevăzute de Legea nr. 95/2006 şi de normele legale în materie (se va completa pentru fiecare categorie de venituri.);

i) să depună lunar, trimestrial sau anual, după caz, declaraţia de venituri;

j) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat;

k) să accepte controlul casei de asigurări de sănătate cu privire la modul de acordare a concediilor şi indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate;

l) să respecte programarea pentru acordarea serviciilor medicale din pachetul de bază, în baza listelor de aşteptare, după caz;

m) să se prezinte la medicul din ambulatoriul de specialitate sau la spital numai după ce a consultat medicul de familie, cu excepţia urgenţelor şi a afecţiunilor care permit prezentarea direct la medicul de specialitate, stabilite prin contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH